Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Báo giá tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản về chuyển đổi số

Căn cứ Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022,

Sở Nội vụ đã có Kế hoạch số 2132/KH-SNV ngày 09 tháng 6 năm 2021 về tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản về chuyển đổi số năm 2021 và Kế hoạch số 1372/KH-SNV ngày 05 tháng 4 năm 2022 về tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản về chuyển đổi số năm 2022

Sở Nội vụ đề nghị các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có chức năng, phối hợp báo giá kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cơ bản về chuyển đổi số (chi tiết xem file đính kèm).

Công văn số 2118/SNV-CCVC ngày 23 tháng 5 năm 2022

Kế hoạch số 2132/KH-SNV ngày 09 tháng 6 năm 2021

Kế hoạch số 1372/KH-SNV ngày 05 tháng 4 năm 2022

bklinh.snv

Danh mục Danh mục