Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Báo giá tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư - lưu trữ năm 2021

Căn cứ Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022,

Sở Nội vụ đã có Kế hoạch số 1119/KH-SNV ngày 01 tháng 4 năm 2021 về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư - lưu trữ năm 2021,

Sở Nội vụ đề nghị các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có chức năng, phối hợp báo giá kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư - lưu trữ (chi tiết xem file đính kèm).

Công văn số 2120/SNV-CCVC ngày 23 tháng 5 năm 2022

Kế hoạch số 1119/KH-SNV ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

bklinh.snv

Danh mục Danh mục