Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện quyết định 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 22-3, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 549/BKHCN-TĐC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện quyết định số 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan hành chính đã được cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN 9001 với thời hạn hiệu lực hết hạn trong năm 2010 (từ tháng 01 đến tháng 12 /2010.

         Ngày 22-3, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 549/BKHCN-TĐC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện quyết định số 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan hành chính đã được cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN 9001 với thời hạn hiệu lực hết hạn trong năm 2010 (từ tháng 01 đến tháng 12 /2010) như sau:

         Đối với các cơ quan hành chính đã được phê duyệt kế hoạch và kinh phí thực hiện đánh giá chứng nhận lại: tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

         Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, có thể xem xét, quyết định việc tiếp tục hoặc tạm thời dừng đánh giá chứng nhận lại đối với các cơ quan hành chính trực thuộc cho phù hợp.

        Trường hợp dừng thực hiện việc đánh giá chứng nhận lại , Thủ trưởng cơ quan hành chính có trách nhiệm bảo đảm hệ thống quản lý chất lượng được thường xuyên duy trì theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001.

        Sau khi Bộ Khoa học và Công nghệ công bố mô hình khung, các cơ quan hành chính nhà nước sẽ tiến hành mở rộng phạm vi áp dụng và thực hiện đánh giá chứng nhận lại để được xem xét, cấp Giấy chứng nhận theo quy định mới.

        Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có các văn bản số 584/VP-CNN và 2066/VP-ĐTMT giao trách nhiệm Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 118/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tài liệu kèm theo:

Công văn số 549/BKHCN-TĐC

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục