Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền cho Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức, quận, huyện giải quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Ngày 09 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3063/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện một số nội dung về quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Theo Quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện giải quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực quỹ xã hội, quỹ từ thiện như sau:

    - Ủy quyền giải quyết 09 thủ tục hành chính về quỹ xã hội, quỹ từ thiện do công dân, tổ chức Việt Nam thành lập có phạm vi hoạt động trong thành phố Thủ Đức và quận, huyện, phường, xã, thị trấn, bao gồm:

1. Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

2. Thủ tục cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên quỹ.

3. Thủ tục đình chỉ có thời hạn hoạt động đối với quỹ vi phạm quy định của pháp luật về quỹ.

4. Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn.

5. Thủ tục mở rộng phạm vi hoạt động và kiện toàn, chuyển đổi quỹ.

6. Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động.

7. Thủ tục công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

8. Thủ tục cho phép thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập quỹ.

9. Thủ tục thu hồi giấy phép thành lập quỹ.

 

 

    - Ủy quyền giải quyết 08 thủ tục hành chính về quỹ xã hội, quỹ từ thiện do tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam thành lập có phạm vi hoạt động trong phường, xã, thị trấn, bao gồm:

1. Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

2. Cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên quỹ.

3. Đình chỉ có thời hạn hoạt động đối với quỹ vi phạm quy định của pháp luật về quỹ.

4. Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn.

5. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động.

6. Công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

7. Cho phép thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập quỹ.

8. Thu hồi giấy phép thành lập quỹ.

 

 

Nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, công dân, tổ chức khi có nhu cầu thực hiện  các thủ tục hành chính nêu trên, liên hệ đến Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân quận, huyện để được giải quyết theo yêu cầu.

Danh mục Danh mục