Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Chương trình tài liệu bồi dưỡng công chức

Ngày 29/3/2019, Bộ Nội vụ có Văn bản số 1379/BNV-ĐT Thông báo việc hoàn chỉnh việc cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa và biên soạn các chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, bao gồm: Cán sự, chuyên viên và chuyên viên chính.

Văn bản số 1379/BNV-ĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Nội vụ tải tại đây

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch tải tại đây

Danh mục Danh mục