Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Có bao nhiêu loại văn bản hành chính ?

Theo Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của  Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư, theo đó có 32 loại văn bản hành chính:
- Nghị quyết (cá biệt);
- Quyết định (cá biệt);
- Chỉ thị;
- Quy chế;
- Quy định;
- Thông cáo;
- Thông báo;
- Hướng dẫn;
- Chương trình;
- Kế hoạch;
- Phương án;
- Đề án;
- Dự án;
- Báo cáo;
- Biên bản;
- Tờ trình;
- Hợp đồng;
- Công văn;
- Công điện;
- Bản ghi nhớ;
- Bản cam kết;
- Bản thoả thuận;
- Giấy chứng nhận;
- Giấy uỷ quyền;
- Giấy mời;
- Giấy giới thiệu;
- Giấy nghỉ phép;
- Giấy đi đường;
- Giấy biên nhận hồ sơ;
- Phiếu gửi;
- Phiếu chuyển;
- Thư công.
 
Trước đây, Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004, có 23 loại văn bản hành chính: Quyết định (cá biệt), chỉ thị (cá biệt), thông cáo, thông báo, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, giấy chứng nhận, giấy uỷ nhiệm, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển.
 
Nay theo Nghị định số 09/2010/NĐ-CP, bổ sung thêm 09 loại văn bản hành chính: Nghị quyết (cá biệt), quy chế, quy định, hướng dẫn, dự án, bản ghi nhớ, bản cam kết, bản thoả thuận, thư công./.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục