Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước

Thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010 theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ tại thành phố Hồ Chí Minh:

           Ngày 22 tháng 4 năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị Công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính giai đoạn 2 trên địa bàn thành phố: công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính giai đoạn 2 của các sở, ban, ngành và UBND quận-huyện, phường-xã trên địa bàn thành phố; Báo cáo quá trình triển khai và kết quả rà soát thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành và UBND quận-huyện, phường-xã rà soát điểm trên địa bàn thành phố; công bố Quyết định số 21/KH-UBND-ĐA30 ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/KH ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố giai đoạn III.

- Kết quả rà soát đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn II như sau:

+ Tổng số thủ tục hành chính đã được công bố là: 2.501 thủ tục.

+ Tổng số thủ tục hành chính đã được rà soát là: 2.504 thủ tục (trong đó: tăng 07 thủ tục nhóm rà soát ưu tiên; giảm 04 thủ tục theo Công điện số 67/VP-TĐ ngày 24/11/2009 của Bộ Ngoại giao thuộc lĩnh vực công tác lễ tân).

+ Kết quả rà soát cụ thể:

              Tổng số thủ tục hành chính đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa: 1.770 thủ tục, tỷ lệ 70,70%  trên chỉ tiêu được giao ít nhất là 30%, trong đó đề nghị giữ nguyên là 734 thủ tục chiếm tỷ lệ 37,54%; sửa đổi, bổ sung: 873 thủ tục, tỷ lệ 34,86%; thay thế là 179 thủ tục, tỷ lệ 7,15%; bãi bỏ/ hủy bỏ: 718 thủ tục, tỷ lệ 28,6%. Trong đó, thủ tục thuộc thẩm quyền ban hành của thành phố là 264 thủ tục/1.770, tỷ lệ 14,91%. Trong đó, có 264 thủ tục thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố cần đơn giản hóa, trong đó 68 thủ tục đề nghị sửa đổi, thay thế 29 và hủy bỏ 167 thủ tục không cần thiết.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục