Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Điều động và bổ nhiệm bà Trần Hồng Nga

Ngày 01 tháng 3 năm 2023, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 60/QĐ-SNV ngày 28 tháng 02 năm 2023 về việc điều động và bổ nhiệm bà Trần Hồng Nga, Phó Trưởng phòng Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ thuộc Sở Nội vụ; thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2023.

Danh mục Danh mục