Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Điều động và bổ nhiệm công chức

Ngày 03 tháng 10 năm 2022, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định về công tác cán bộ

 - Quyết định số 411/QĐ-SNV ngày 28 tháng 9 năm 2022 về việc bổ nhiệm bà Phạm Thái Thảo Nguyên, Chuyên viên Văn phòng Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022.

Quyết định số 405/QĐ-SNV ngày 28 tháng 9 năm 2022 về việc điều động và bổ nhiệm bà Châu Minh Hiền, Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022.

Quyết định số 409/QĐ-SNV ngày 28 tháng 9 năm 2022 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Quyên, Chuyên viên Phòng Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022.

Danh mục Danh mục