Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đầy

Ngày 01 tháng 3 năm 2023, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 63/QĐ-SNV ngày 28 tháng 02 năm 2023 về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đầy, Trưởng phòng Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ; thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2023.

Danh mục Danh mục