Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Điều động và bổ nhiệm ông Phan Long Hồ

Ngày 01 tháng 3 năm 2023, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 61/QĐ-SNV ngày 28 tháng 02 năm 2023 về việc điều động và bổ nhiệm ông Phan Long Hồ, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ đến nhận công tác và giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ; thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2023.

Danh mục Danh mục