Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với một số vị trí viên chức ngành nông nghiệp

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1615/BNV-CCVC ngày 11 tháng 4 năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 2669/BNN-TCCB ngày 19 tháng 4 năm 2019 hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với một số vị trí viên chức ngành nông nghiệp. Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố để biết và thực hiện./. (Chi tiết vui lòng xem các văn bản đính kèm)

Công văn số 2669/BNN-TCCB ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công văn số 1615/BNV-CCVC ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Bộ Nội vụ

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục