Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Hướng dẫn cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ quận-huyện

Thực hiện Thông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp; Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ; Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, để quản lý thống nhất các phông lưu trữ của cơ quan, đơn vị tại quận-huyện, Sở Nội vụ có Công văn hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định ban hành hoặc điều chỉnh Danh mục các cơ quan, đơn vị tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ quận-huyện (tại Công văn số 1374/SNV-QLVTLT ngày 02 tháng 11 năm 2009).

Theo đó, cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ quận-huyện, bao gồm: 

          1. Danh mục số 1:

- Các cơ quan cao nhất trong tổ chức bộ máy của chính quyền nhà nước quận-huyện;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện;
- Các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại quận-huyện;
- Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội quận-huyện hoạt động bằng ngân sách nhà nước.
 
2. Danh mục số 2:
 Danh mục số 2 nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ quận-huyện gồm các tổ chức sự nghiệp tiêu biểu, điển hình ở quận-huyện.
  
Tình hình kho lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân quận-huyện hiện nay, chủ yếu lưu trữ tài liệu của Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân quận-huyện. Do điều kiện cơ sở vật chất của kho lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân một số quận-huyện chưa  tiếp nhận nguồn tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử, trong thời gian chờ quy định và hướng dẫn về tổ hức bộ máy lưu trữ quận-huyện, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân quận-huyện chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ quận-huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lưu trữ và bảo quản tài liệu tại cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.
 

Công văn số 1374/SNV-QLVTLT

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục