Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Hướng dẫn tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu

Ngày 02 tháng 4 năm 2010, Sở Nội vụ có Công văn số 343/SNV-QLVTLT hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu (theo Hướng dẫn của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ tại Công văn số 203/VTLTNN-TCCB ngày 23 tháng 3 năm 2010).

Nội dung chính là để đảm bảo an toàn, cũng như tránh thiệt hại do cháy, nổ gây ra đối với hồ sơ, tài liệu tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm:
 
1. Trên cơ sở các phương án phòng cháy chữa cháy (PCCC) chung của cơ quan, đơn vị đã xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần chỉ đạo xây dựng phương án riêng đối với các phòng, kho bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ; kịp thời xây dựng, bổ sung nội quy PCCC của kho lưu trữ.
 
2. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho công chức, viên chức trong cơ quan thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về PCCC, đặc biệt đối với công chức, viên chức và những người trực tiếp làm công việc liên quan tới hồ sơ, tài liệu.
 
3. Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ tại kho lưu trữ hiện có của cơ quan, đơn vị và mua sắm trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho công tác PCCC theo quy định.
 
4. Định kỳ tổ chức tập huấn, thực hành về PCCC.
 
5. Thực hiện đúng chế độ nộp lưu và bảo quản tài liệu theo đúng quy định của Nhà nước, tránh để hồ sơ, tài liệu tồn đọng tại các bộ phận.
 
6. Đầu tư kinh phí xây dựng mới, cải tạo nâng cấp kho tàng theo đúng yêu cầu và các thông số kỹ thuật quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng.
 
7. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.
 
8. Kịp thời báo cáo về Sở Nội vụ các vụ cháy xảy ra gây thiệt hại tới hồ sơ, tài liệu để Sở Nội vụ tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các biện pháp khắc phục đối với hồ sơ, tài liệu bị cháy.

Cơ quan, đơn vị có thể xem thêm chi tiết tại file đính kèm.
 

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục