Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Hướng dẫn thời gian tập sự và xếp lương đối với công chức chuyên ngành văn thư

Ngày 10 tháng 4 năm 2019, Bộ Nội vụ có Công văn số 1601/BNV-TCCB phúc đáp về hướng dẫn thời gian tập sự và xếp lương đối với công chức chuyên ngành văn thư. 
Hiện nay, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn xếp lương đối với công chức chuyên ngành văn thư và đang lấy ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, địa phương. Dự kiến ban hành Thông tư vào cuối quý II năm 2019. (Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm)

Công văn số 1601/BNV-TCCB ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Bộ Nội vụ

Danh mục Danh mục