Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc năm 2019

Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2019, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Dân tộc Thành phố xây dựng Kế hoạch số 1780/KH-SNV ngày 16 tháng 5 năm 2019 về tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc năm 2019. Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện (chi tiết xem file đính kèm)

Kế hoạch số 1780

Biểu mẫu

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục