Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Kết quả kiểm tra Kỳ kiểm tra và Cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2022

Theo luutru.gov.nv, ngày 4 tháng 8 năm 2022, Hội đồng Kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Thông báo số 33/TB-HĐKT về Kết quả kiểm tra Kỳ kiểm tra và Cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2022.

Theo đó, kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2022 có 04 mặt hoạt động của dịch vụ lưu trữ bao gồm: chỉnh lý tài liệu lưu trữ; số hóa tài liệu lưu trữ; bảo quản, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc tài liệu lưu trữ; tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ.

Ban hành kèm theo Thông báo số 33/TB-HĐKT có các phụ lục về kết quả kiểm tra của các mặt hoạt động dịch vụ lưu trữ:

Phụ lục số I. Kết quả kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ

Phụ lục số II. Kết quả kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ

Phụ lục số III. Kết quả kiểm tra nghiệp vụ bảo quản, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc tài liệu lưu trữ

Phụ lục số IV. Kết quả kiểm tra nghiệp vụ tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ

Mặt khác, Hội đồng kiểm tra còn thông báo nhận đơn đề nghị phúc khảo trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày phát hành văn bản để xem xét, giải quyết theo quy định. Không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên. Nơi nhận đơn đề nghị phúc khảo: Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 34 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội (Điện thoại liên hệ: 024.37667911).

Danh mục Danh mục