Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Kết quả thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản - Kỳ thi ngày 22/9/2019

Ngày 22/9/2019, Đại học Sài Gòn tổ chức ký thi ứng dung Công nghệ thông tin cơ bản cho các học viên đang theo học các lớp Công nghệ thông tin do Sở Nội vụ phối hợp với Đại học Sài Gòn tổ chức (Chi tiết xem file đính kèm)

Kết quả

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục