Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Lập danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019

Thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong Chương trình hành động số 19-CtrHĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020, 
Sở Nội vụ có Công văn số 1279/SNV-CCVC ngày 09 tháng 4 năm 2019 đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát và lập danh sách cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019. (Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm)

Công văn số 1279/SNV-CCVC ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục