Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Luật Thanh niên năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày 16/6/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Thanh niên số 57/2020/QH14.

Sở Nội vụ giới thiệu Luật Thanh niên; những điểm mới của Luật Thanh niên và các Nghị định hướng dẫn thi hành, như sau:

 

Luật Thanh niên 2020

Điểm mới của Luật Thanh niên 2020

Nghị định số 13/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 17/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam 2021 - 2030

Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục