Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định về công tác văn thư

Ngày 08 tháng 02 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư, để tiện việc theo dõi, cập nhập những nội dung sửa đổi, bổ sung, Sở Nội vụ thống kê một số nội dung theo file kèm theo dưới đây. 

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục