Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ

Ngày 02 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 656/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. Trong đó, Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và Danh sách các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ.

Danh mục Danh mục