Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Quyết định Bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15 tháng 3 năm 2023, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND về Bãi bỏ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 3 năm 2023.

file

Danh mục Danh mục