Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Quyết định Bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể bãi bỏ toàn bộ các quyết định sau:

- Quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 08 tháng 7 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt đề án thục hiện chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vào các Khu công nghiệp và vùng phụ cận.

- Quyết định số 44/2005/QĐ-UB ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định điều kiện, thủ tục và trình tự để các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường thành phố được gia hạn hoặc xóa tên trong danh sách phải di dời.

- Quyết định số 162/2005/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy định trình tự thủ tục và phân cấp thực hiện chính sách tài chính cho việc di dời các cơ sở sản xuất gậy ô nhiễm môi trường vào các khu công nghiệp tập trung và cụm công nghiệp.

- Quyết định số 31/2005/QĐ-UB ngày 17 tháng 02 năm 2005 về ban hành Phương án quy hoạch về hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và Quy định về hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn Thành phố.

Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 4 năm 2023.

file

Danh mục Danh mục