Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Quyết định số 2535/QĐ-UBND

ngày 27/7/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2535/QĐ-UBND phê duyệt 29 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ, bao gồm:

- 03 quy trình lĩnh vực giáo dục.

- 14 quy trình lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

- 12 quy trình lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Nội dung Quyết định được đăng tải trên cổng Thông tin điện tử của Sở Nội vụ (đính kèm Quyết định).

Ngày 02/8/2022, Giám đốc Sở Nội vụ có Công văn số 3467/SNV-VP về việc giải quyết thủ tục hành chính thẩm quyền tiếp nhận của Sở Nội vụ. Theo Công văn, Giám đốc Sở chỉ đạo:

- Các đơn vị, cơ quan thuộc và trực thuộc Sở thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy trình nội bộ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

- Văn phòng Sở theo dõi, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị, cơ quan thuộc và trực thuộc Sở.

Danh mục Danh mục