Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Quyết định về việc ủy quyền cho Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực môi trường

Ngày 03 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 666/QĐ-UBND ủy quyền cho Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực môi trường, cụ thể như sau:

1. Thành lập đoàn kiểm tra đột xuất không báo trước được thực hiện khi có căn cứ cho rằng tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trường tại các khu chế xuất, khu công nghiệp của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian ủy quyền kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Danh mục Danh mục