Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ngày 03 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 667/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3306/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Quyết định số 3306/QĐ-UBND).

Danh mục Danh mục