Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên; triển khai Luật Thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2021 - 2030

Tham gia phối hợp cùng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2022, đ/c Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đảm nhiệm vai trò là báo cáo viên Lớp tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và triển khai Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2021 - 2030.

Qua đó, Hội nghị cũng tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên và việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên; trao đổi thực tế, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Một số hình ảnh của Lớp tập huấn:

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục Danh mục