Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh thực hiện về tiếp nhận và giải quyết Thủ tục hành chính ngay trong ngày làm việc

Sở Nội vụ tổ chức tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày đối với 03 thủ tục hành chính kể từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 31/12/2022, cụ thể như sau:

Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc.

Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ.

- Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (trường hợp thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ).

Sở Nội vụ trân trọng thông báo đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố biết để đề nghị Sở Nội vụ giải quyết khi có nhu cầu và thực hiện việc giám sát (Thông báo số 4146/TB-SNV).

Danh mục Danh mục