Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Thông báo nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính (Đợt 1, 2)

Thực hiện Công văn số 1279/SNV-CCVC ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Sở Nội vụ về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019; Căn cứ nhu cầu của đơn vị, Sở Nội vụ ban hành thông báo số 2900/TB-SNV ngày 29 tháng 7 năm 2019 và Thông báo số 2931/TB-SNV ngày 30/7/2019 về việc nhập học lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2019 (Đợt 1, 2)(Chi tiết xem file đính kem

Thông báo số 2900/TB-SNV

Thông báo số 2931/TB-SNV

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục