Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp phí thi tuyển công chức năm 2022

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022,

Ngày 28 tháng 01 năm 2022, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 (sau đây viết tắt là Hội đồng thi) đã có Thông báo số 525/TB-HĐ về việc thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022 và nộp phí thi tuyển công chức, trong đó thời gian nộp phí thi tuyển từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 02 năm 2022.

Nay, Hội đồng thi thông báo gia hạn thời gian nộp phí thi tuyển công chức đến 17 giờ 00 ngày 10 tháng 3 năm 2022, đề nghị các Sở, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện khẩn trương thông báo đến các thí sinh chưa nộp phí dự thi theo Thông báo số 871/TB-HĐ ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng thi công chức năm 2022 về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2022 nộp phí trong thời hạn nêu trên (Chi tiết xem file đính kèm)./.

 

Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục