Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Thông báo về việc hướng dẫn sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm dành cho kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022,

Ngày 01 tháng 3 năm 2022,  Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 (sau đây viết tắt là Hội đồng thi) đã có Thông báo số 871/TB-HĐ của Hội đồng thi công chức năm 2022 về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2022.

Nhằm giúp thí sinh thực hiện tốt các thao tác khi thi trắc nghiệm trên máy tính đối với môn kiến thức chung và ngoại ngữ (vòng 1), Hội đồng thi thông báo về việc hướng dẫn sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm dành cho kỳ thi tuyển công chức năm 2022. Chi tiết xem file đính kèm./.

 

Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục