Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Thông báo về việc nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (Đợt 1)

Ngày 24/7/2019, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 2817/TB-SNV về việc nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (Đợt 1)được tổ chức thành 04 lớp. Cán bộ, công chức, viên chức có tên trong Danh sách (đính kèm) tham dự lễ khai giảng và nhập học vào thời gian, địa điểm cụ thể như sau: + Lớp 1A: vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 25 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 3, số 39 Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3, học vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hằng tuần. + Lớp 1B: vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 25 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 4, số 85-87 Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, học vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hằng tuần. + Lớp 2A: vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 31 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 3, số 39 Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3, học vào các ngày thứ 4 và thứ 6 hằng tuần. + Lớp 2B: vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 31 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 4, số 85-87 Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, học vào các ngày thứ 4 và thứ 6 hằng tuần. Danh sách học viên và xếp lớp xem tại file đính kèm

Thông báo số 2817/TB-SNV

Danh sách

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục