Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2022

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022;
 

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022,

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022 do Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức.

(Chi tiết xem file đính kèm)./.

 

2022-03-01_QD53. ban hanh noi qui doi voi thi sinh.pdf

VanBanGoc_6_2020_TT_BNV.pdf

 

 

Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục