Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Thông tư số 01/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 25-2, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 01/TT-BKHCN Quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

         Theo quy định tại Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 nằm 2009, Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ ban hành và triển khai thực hiện các quy định, văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định này; quy định chi tiết các điều kiện hoạt động đối với tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn, tổ chức chứng nhận, chuyên gia đánh giá quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 và khoản 3 Điều 7 của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg và quy định việc cấp thẻ cho các chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá đủ điều kiện.

         Do đó, để triển khai thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg, phù hợp với quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn liên quan, Bô Khoa học và Công nghệ tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân về xây dựng Thông tư quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

       Ngày 25 tháng 02 năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư  số 01/2010/TT-BKHCN quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước. Thông tư này quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (dưới đây viết tắt là HTQLCL); trình tự, thủ tục cấp (cấp mới, cấp lại, cấp mở rộng, cấp thu hẹp, cấp điều chỉnh), đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (dưới đây viết tắt là Giấy chứng nhận) đối với cơ quan hành chính nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước.

Thông tư 01/2010/TT-BKHCN

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục