Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Thông tư số 03/2010/TT-BKHCN ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 21-4-2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BKHCN Quy định về hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước.

         Ngày 21-4-2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BKHCN Quy định về hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước.

 

         Thông tư bao gồm 5 Chương với 11 Điều.

         Chương I - Quy định chung (gồm Điều 1 và Điều 2) quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

         Chương II - Quản lý hoạt động đào tạo (từ Điều 3 đến Điều 5) nêu rõ: Điều kiện hoạt động đối với cơ sở đào tạo; trình tự, thủ tục cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước; trình tự, thủ tục cấp lại Giấy xác nhận.

         Chương III - Chương trình đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá (từ Điều 6 đến Điều 8) quy định cụ thể về: Yêu cầu chung; quy định về khung chương trình đào tạo (gồm phần kiến thức cơ sở; phần kiến thức chuyên ngành; phần kiểm tra giữa kỳ, cuối khóa và cấp giấy chúng nhận đào tạo).

         Chương IV - Quyền và nghĩa vụ của cơ sở đào tạo và của học viên (gồm Điều 8 và Điều 9) bao gồm: Quyền và nghĩa vụ của cơ sở đào tạo; quyền và nghĩa vụ của học viên. Chương V - Tổ chức thực hiện (gồm 2 Điều 10 và 11) quy định về nhiệm vụ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và điều khoản thi hành.
 

Thông tư 03/2010/TT-BKHCN

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục