Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Thực hiện chế độ tập sự đối với giáo viên, giảng viên

Ngày 19 tháng 4 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 1657/BGDĐT-NGDBQLGD về việc thực hiện chế độ tập sự đối với giáo viên, giảng viên với nội dung như sau: Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập. Tuy nhiên, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ đã quy định cụ thể thời gian tập sự của viên chức nên Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị thực hiện chế độ tập sự đối với viên chức giảng dạy theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thay cho Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT. (Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm)./.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục