Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Tiếp nhận và điều động công chức

Ngày 03 tháng 10 năm 2022, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định về tiếp nhận và điều động

- Quyết định số 410/QĐ-SNV ngày 28 tháng 9 năm 2022 về việc điều động ông Nguyễn Văn Thảo, Chuyên viên Văn phòng Sở Nội vụ đến nhận công tác tại Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022.

- Quyết định số 421/QĐ-SNV ngày 30 tháng 9 năm 2022 về việc tiếp nhận và điều động bà Nguyễn Trần Mẫn Nhi, Chuyên viên Phòng Lý lịch tư pháp thuộc Sở Tư Pháp đến nhận công tác tại Văn phòng Sở Nội vụ kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022.

Danh mục Danh mục