Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 07 tháng 02 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 688/STNMT-PC về triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các tài liệu liên quan được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ www.hochiminhcity.gov.vn và Cổng Thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn

file

Danh mục Danh mục