Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

 Ngày 05 tháng 4 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ký Quyết định số 1309/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch, kiểm tra khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019.

           Từ tháng 4 đến hết tháng 10 năm 2019, đoàn sẽ kiểm tra, khảo sát định kỳ và đột xuất theo yêu cầu công tác. 

          1. Nội dung kiểm tra định kỳ:

          a) Công tác triển khai các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thành phố giao Quyết định số 6119/QĐ-UBND, Quyết định số 5334/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính của thành phố giai đoạn 2018 - 2020.
          b)  Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính của thành phố, cơ quan, tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
          c)  Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
          d) Kết quả thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 1008/UBND-KSTT ngày 21 tháng 3 năm 2019 về nghiêm túc thực hiện các biện pháp qua kết quả kiểm tra cải cách hành chính năm 2018.

          2. Nội dung kiểm tra, khảo sát chuyên đề
          a)  Công tác cải cách thể chế.
          b)  Công tác triển khai thực hiện Khung kiến trúc chính quyền điện tử.
          c) Các nội dung khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố.

          Đoàn kiểm tra, khảo sát sẽ thành lập 04 Đoàn kiểm tra. Trong đó: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Trần Vĩnh Tuyến là trưởng đoàn kiểm tra, khảo sát Thành phố; Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn Thường trực đoàn kiểm tra, khảo sát - kiêm Trưởng đoàn kiểm tra, khảo sát số 1; Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, khảo sát - kiêm Trưởng đoàn kiểm tra, khảo sát số 2;  Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, khảo sát - kiêm Trưởng đoàn kiểm tra, khảo sát số 3.

          Xem toàn văn nội dung văn bản theo đường dẫn sau: Quyết định số 1309/QĐ-UBND

Danh mục Danh mục