Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Về ban hành các chương trình, tài liệu bồi dưỡng công chức

Ngày 29 tháng 3 năm 2019, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 1379/BNV-ĐT về việc ban hành các chương trình, tài lieu bồi dưỡng công chức, theo đó, Bộ Nội vụ đã tổ chức và hoàn thành việc cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa và biên soạn lại các chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, bao gồm: Cán sự, chuyên viên và chuyên viên chính, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Sở Nội vụ triển khai đến các cơ quan, đơn vị được biết và thực hiện (Chi tiết xem file đính kèm)

Công văn số 1379/BNV-ĐT

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục