Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Về phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 07 tháng 02 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 342/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Thành phố Hồ Chí Minh

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)
Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ (2022 - 2027) của Hội thông qua ngày 11
tháng 11 năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 6412/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở - ngành có liên quan, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Danh mục Danh mục