Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Về thành lập Tổ công tác liên ngành giải quyết khó khăn các dự án phức tạp, kéo dài trên địa bàn quận Bình Tân

Ngày 27 tháng 02 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND về thành lập Tổ công tác liên ngành giải quyết khó khăn các dự án phức tạp, kéo dài trên địa bàn quận Bình Tân.

 

Danh mục Danh mục