Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20 tháng 02 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết đinh số 469/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đại biểu nhiệm kỳ V (2022 - 2027) thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Danh mục Danh mục