Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

Về việc thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc

Ngày 14 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành 02 Quyết định:

Quyết định số 854/QĐ-UBND về thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc trên cơ sở sáp nhập Trung tâm dịch vụ, tư vấn đầu tư xây dựng trực thuộc Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố và tổ chức lại Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố;

Quyết định số 855/QĐ-UBND về thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm trên cơ sở sáp nhập Trung tâm dịch vụ, tư vấn đầu tư xây dựng Thủ Thiêm trực thuộc Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và tổ chức lại Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Danh mục Danh mục