Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Quay lại

về việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày từ ngày 01/9/2022 đến ngày 31/12/2022

Ngày 05/9/2022, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 4073/KH-SNV về thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày từ ngày 01/9/2022 đến ngày 31/12/2022. Theo Kế hoạch, Sở Nội vụ tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày đối với 03 thủ tục sau:

1. Nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (trường hợp thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ).

2. Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc.

3. Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ.

Danh mục Danh mục