Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Củ Chi

Ngày 09 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 763/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Củ Chi trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

Danh mục Danh mục