Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn

Ngày 06 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 703/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

Danh mục Danh mục