Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Quận 6

Ngày 09 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố banh hành Quyết định số 765/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Quận 6 trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 6

Danh mục Danh mục