Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ

Quay lại

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh

Ngày 11 tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Quyết định số 1381/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh

Danh mục Danh mục